fbpx

Privatumo politika

Privatumo politika.

Duomenų valdytojas – MB „Koronela“, juridinio asmens kodas 304757096, buveinės adresas Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda (toliau – “Biurų sesės”).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi “Biurų sesės“ paslaugomis, interneto svetaine www.biuruseses.lt arba kitomis svetainėmis ir socialinėmis paskyromis (“Biurų sesės“ Facebook, Instagram, Linkedin puslapiai) (toliau bendrai vadinama svetainė) ir/ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai, kokią informaciją renka “Biurų sesės“ ir kaip ją naudoja.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir t. t. “Biurų sesės” surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

 

Asmens duomenų tvarkymas.

“Biurų sesės” tvarko pačių duomenų subjektų pateiktus duomenis, kai jie naudojasi svetaine ar kitomis “Biurų sesės” teikiamomis paslaugomis.

“Biurų sesės”asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

a) narių ir svečių duomenys tvarkomi siekiant identifikuoti asmenis, kurie nori tapti “Biurų sesės” bendruomenės nariais arba ar lankosi kaip svečiai “Biurų sesės” renginiuose. Renkami šie asmens duomenys: pavardė, vardas, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), darbovietė arba verslo įmonė, kuriai atstovauja.

b) mokymų ir renginių organizavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: dalyvio asmens vardas ir pavardė, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

c) svetainės tvarkymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, el. pašto adresas;

d) svetainės lankymo analizės tikslais tvarko statistinius duomenis.

e) tiesioginės rinkodaros ar kitos informacijos duomenų subjektams siuntimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, darbovietė, darbovietės adresas, el. pašto adresas.

Šie duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

 

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų subjektas, svetainėje pateikdamas savo elektroninio pašto adresą ir kitus asmens duomenis, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

Sutikimą naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami el. paštu sese@biuruseses.lt  

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

“Biurų sesės” tvarkomus duomenis teikia tik “Biurų sesės” partneriams, su kuriais yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurių vykdymui reikalinga pateikti statistinius duomenys. 

Duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas yra UAB „Interneto Vizija“, juridinio asmens kodas 126350731, buveinės adresas Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius.  

Duomenų tvarkytojas įsipareigoja:

1. parinkti duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamos rizikos lygį atitinkančias technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti nuolatinį bei nepertraukiamą jų veikimą;

2. užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, jog duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjektų teisių apsauga;

3. nenaudoti asmens duomenų kitais nei Sutarties ir šio Susitarimo vykdymo tikslais, imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui;

4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;

5. pastebėjęs asmens duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), ne vėliau kaip per 24 valandas nuo asmens duomenų saugumo pažeidimo pastebėjimo pranešti apie tai Duomenų valdytojui;

6. garantuoti konfidencialumą tiek Sutarties bei Susitarimo galiojimo metu, tiek ir pasibaigus Sutarties bei Susitarimo galiojimui;

7. užtikrinant asmens duomenų saugumą imtis visų priemonių, kurių reikalaujama pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 32 straipsnį;

8. padėti Duomenų valdytojui užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 32-36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir Duomenų tvarkytojo turimą informaciją;

9. nedelsdamas informuoti Duomenų valdytoją, jei, Duomenų tvarkytojo nuomone, Duomenų valdytojo nurodymas pažeidžia teisės aktų nuostatas;

10. laiku, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo, sureaguoti į Duomenų valdytojo darbuotojų pranešimus el. paštu vadovams@iv.lt apie pastebėtą įtartiną veiklą.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias įtvirtintas teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia BNI® arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, BNI® pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti BNI rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. BNI®, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

 

Duomenų saugumo užtikrinimas

“Biurų sesės” įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

bni.lt ir istorijosbni.lt puslapyje renkami bendriniai duomenys, reikalingi Google Analytics: sesijos ID bei užsakymo (subscription) informacija.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google AdWords  pagalba. Statistikos tikslais renkami šie asmens duomenys:

 • naudotojų ir seansų skaičius;
 • seanso trukmė;
 • operacinės sistemos;
 • įrenginio modeliai;
 • geografinė vieta;
 • pirmieji paleidimai;
 • programos atidarymai;
 • programų naujiniai;
 • pirkimai programoje.
 • bendroji įrenginio informacija, pvz., modelis, OS ir orientacija;
 • laisvosios prieigos atmintis ir disko dydis;
 • operatorius;
 • radijo / tinklo informacija (pvz., „Wi-Fi“, LTE, 3G);
 • IP adresas;
 • geografinė vieta;
 • lokalė / kalba;
 • signalo stiprumas;
 • įrenginys, kuriame pašalinti gamintojo įdiegti apribojimai, arba šakninės būsenos įrenginys;
 • akumuliatoriaus lygis ir krovimo būsena;
 • programos versija;
 • programos priekinio plano arba fono būsena;
 • programos paketo pavadinimas;
 • anoniminis programos objekto identifikatorius;
 • tinklo URL (neįskaitant URL parametrų ar naudingosios apkrovos turinio) ir nurodyta atitinkama informacija:
  • atsakų kodai (pvz., 403, 200);
  • naudingosios apkrovos dydis baitais;
  • atsakų laikai;
 • automatinių pėdsakų trukmė.

 

Kitos nuostatos

“Biurų sesės” gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Shopping Basket